Lignée Senseî Tadashi Chihara 10°

Lignée_Niten.jpg
Yasutaka-Sensei-9°_SOKE.jpg
Lignée_Niten_1.jpg
Tsuba Chiahara Senseî 10°

© 2018 Ecole Miyamoto Musashi - Hyoho Niten Ichi Ryu